×

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel Veri Sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve MAYRANET BİLŞİM TİC LTD. ŞTİ.  KVK Aydınlatma Metninde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, bu başvuru formunu doldurup imzalayarak MAYRANET BİLŞİM’e ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin yerine getirilebilmemiz için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak;

Şahsen Başvuru veya Posta ile Başvurunuz halinde:

Gerekli Belgeleri içeren Zarfın üzerine

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak,

MAYRANET BİLŞİM TİC LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi,

0 212 211 41 11

Perpa Tic. Mrk. A Blok No: 1116-1117 Kat: 9 Şişli İstanbul

E-posta ile Başvuru Halinde:

Gerekli Belgeleri içeren E-posta’nın konu (subject) kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak,

info@mayranet.com

Adresine iletiniz.

Tarafımıza iletilmiş̧ olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Telefon Numarası: 
E-posta Adresi:
Adresi:       

2. ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ :(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Başvuruda Bulunmak İstediğiniz Şirket :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Konu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş ortağı                 ☐Diğer: …………………………………………………….
 
☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar : …………………………………………………………..
☐ Diğer: …………………………………………………………..
☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş̧ Paylaşımı Yaptım
Tarih :……………………………………………………………..
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım ………………………………………………………………………
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış̧ işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
 Eksik ve yanlış̧ işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

4. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

(Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. EKLER

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 


☐  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 


☐  Elden teslim almak istiyorum. 


7. BAŞVURU KOŞULLARI

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

8. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketinizin, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini kabul ediyorum. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk tarafıma aittir.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi*

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmzası :

*Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir.